Försäljnings- och leveransvillkor

1.       Tillämpning

a. Dessa villkor gäller för Larko Magnet International A/S – CVR 12 29 55 37 nedan kallat Larko. Nedanstående villkor gäller i den utsträckning, där inte förekommer annan skriftlig överenskommelse.

b. Endast företag, inklusive enskilda näringsidkare samt offentliga myndigheter kan handla på www.larkomagnet.se. Villkoren gäller därför försäljning och/eller leverans av en produkt /tjänst från Larko till näringsidkare, organisationer och myndigheter (nedan kallat Kunden).

 

2.       Information/kontrakt

a. Varje produktinformation samt all information om tekniska data och funktion är endast vägledande. Kunden har det fulla ansvaret för valet av varan/tjänsten inkl., att varen/tjänsten  fungerar i Kundens avsedda driftsmiljö.

b. Varje information av varor/tjänster, prisinformation mm. på Larkos hemsida samt i försäljningsmaterial, kataloger mm. förstås endast som en uppmaning till att lämna en offert, och är därför inte bindande för Larko.

c. Slutligt avtal mellan kunden och Larko anses först ingånget, när Larko efter att ha mottaget Kundens fulla order, har skickat en skriftlig orderbekräftelse pr. e-mail till Kunden.

d. Genom att lägga en beställning via Larkos hemsida, kommer systemet automatiskt generera ett mottagningsbevis som skickas via e-mail. Detta automatiska svar (via e-mail) är INTE en bindande orderbekräftelse, varvid en överenskommelse har träffats. Där är enbart tala om en elektronisk kvittering för mottagningen av ordern och Larko har därför möjlighet för att annullera beställningen som följd av ett tryckfel, tekniska problem, utebliven leverans eller liknande situationer.

e. För produkter, vid vilka där är undertecknat ett sekretessavtal, behåller Larko materialet i gott skick intill avtalet ändras mellan parterna. Erbjudandets giltighet framgår i offert materialet.

 

3.       Priser/ betalningsvillkor

a. Prisen anges Ab lager och med de betalningsvillkor som framgår av orderbekräftelsen och/ eller fakturan.

b. Frakt tillkommer på alla priser.

c. Priserna är angivna i svenska kronor.

  • SEK 130,00 (0-1 kg.)
  • SEK 160,00 (1-5 kg.)
  • SEK 182,00 (5-10 kg.)
  • SEK 220,00 (10-20 kg.)
  • SEK 325,00 (20-30 kg.)
  • SEK 650,00 (30-50 kg.)
  • SEK 940,00 (50-60 kg.)
  • SEK 1115,00 (60-90 kg.)
  • SEK 1750,00 (90 kg.)

d. Betalningsbetingelserna är angivna skriftligt i erbjudandet.

e. Betalningen föregår som anfört på orderbekräftelsen/fakturan. Fakturering sker löpande i takt med genomförandet av leveransen.

f. Vi förbehåller oss rätten att ställa krav om säkerhet för köpeskillingen, innan leveransen inleds.

g. Vid mottagandet av ordern skickas varan när pengarna överförs till vårt konto om inte annat avtalats.

h. Offentlig förvaltning faktureras efter avtal och kreditprövning. För övriga företagsformer sker leverans mot kortbetalning, direktbetalning via Swedbank eller fakturering via "Klarna Faktura" som förfaller till betalning 14 dagar från fakturadatumet. Vid betalningar via Klarna Faktura gäller reglerna enligt Klarna fakturavillkor.

i. Alla order anses ha givits till de vid leveransdagens löpande priser per st., baserat på material arbetsomkostnader, valutakurser, tull och frakt. Vid ändringar av dessa förbehålles rätten till prisreglering utan föregående varsel.

j. Larko förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Larko är inte bunden till informationer i lämnat material.

k. Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Larko friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

l. Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer mm.

m. I de fall priset på en produkt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Larko att häva köpet och återbetala eventuella inbetalade pengar på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktigheten upptäcks. Orsaken till felet skall tydligt redovisas till kunden i samband med hävandet av köpet.

n. Larko reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser, slutförsäljning och utsålda varor.

o. Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifter.

p. Där tillkommer en administrativ avgift på 55,00 SEK vid alla de order, som inte överstiger 600,00 SEK.

 

4.       Försenad betalning

a. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen.

 

5.       Leverans / leveranstid / fraktkostnad

a. Kunden informeras om den totala fraktkostnaden innan godkännandet av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin.

b. Leveransbetingelser:

1 - 30 kg.: 145,00 SEK.

30-60 kg.: 300,00 SEK.

60-90 kg.: 575,00 SEK

90 – xx kg.: 1750,00 SEK (vänligen kontakta Larko kundservice då pallprisen varierar allt efter leverans adress)

c. Det tages förbehåll för ändringar i fraktpriserna. Vid större mängder kan där förekomma ändringar i fraktpriserna vid pallar. Larko kontaktar alltid kunden vid tillfälle av detta.

d. Uppgifter om kostnad för andra typer av leveranser (t.ex. bud) lämnas av säljare då dessa priser varierar beroende av leveransadressen.

e. Alla försändelser skickas med fraktman, Post Danmark eller annan liknande firma.  

f. Hemsidan innehåller produkter som antingen finns på lager i Danmark eller på fjärrlager i utlandet.

g. Order mottagna före klockan 14.00 avseende lagerhållna produkter expedieras som regel samma dag. Normal leveranstid är ca. 2-4 vardagar. Annars beräknas 7-21 dagars leveranstid, beroende av orderns storlek, vid tillfälle av speciell framställning av produkter informeras Kunden om leveranstiden vid ingåelse av avtalet.

h. Leveranstiden är beroende av orderns storlek, art och vad där i övrigt har avtalats mellan Kunden och Larko.

i. Kunden skall vid ankomst kontrollera allt gods för att verifiera att antal och produkter på följesedeln överensstämmer med det som levererats. Anmärkningar mot detta ska göras senast inom 3 dagar.

j. Kan leverans som följd av Kundens förhållande inte genomföras står varorna för kundens räkning och risk. Larko är i detta hänseende berättigade att debitera kunden för lagerhyra, omkostnader mm.

k. Om ordern inte är levererad fullt ut står Larko för nödvändig efterleverans snarast möjligt. Larko informerar kunden om när detta vill ske.

l. Risken för varan går över på Kunden när varan överlämnats till transportör.

 

6.       Avbeställning

a. En avbeställning är inte giltig förrän Kunden mottagit bekräftelse härom från Larko.

b. Kunden kan avbeställa ordern utan kostnad fram till dess att beställningen har effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Efter detta är Kunden skyldig att ta emot leveransen.

c. Avbeställning av icke lagerförd vara som beställts eller tillverkats speciellt till Kunden, är inte möjlig, efter det att Larko påbörjat tillverkningen av varan/tjänsten.

 

7.       Försening

a. Den leveranstid, som upplyses av Larko är vägledande och därmed inte bindande för Larko. Kommer Larko till den uppfattning, att avtalad leveranstid inte kan uppfyllas, eller att en försening anses som sannolik, kommer Kunden motta ett muntligt/skriftligt meddelande följaktligen, och om möjligt den tidpunkt leveransen förväntas ske.  

b. Larko är inte ersättningsskyldig för Kundens uteblivna vinst, eller andra indirekta förluster som en följd av eventuellt försenad leverans.  

c. Kunden är förpliktigad till att ta emot leveransen, om den står till Kundens disposition senast två månader efter avtalad leveranstid. Kunden kan inte göra anspråk på avtalsbrott vid sen leverans inom två månader. Vid tillfälle av försening ut över två månader har Kunden rätt att häva köpet, om inte Larko är förhindrad i att leverera i rätt tid som en följd av förhållandena nämnt i punkt 14.a.  

 

8.       Reklamation

a. För att åberopa att varan är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall Kunden reklamera till Larko omgående, dock senast 3 dagar från fakturadatum samt returnera varan.

b. Kunden betalar för frakten till Larko och alla returvaror skickas till:

Larko Magnet International A/S – Meterbuen 6, Byggnad 9, 2740 Skovlunde, Danmark

c. Kunden skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att varan är felfri. Inkommer reklamation efter 3 dagar förbehåller sig Larko rätten att i förhållande till Kunden avgöra om felet skall avhjälpas.

d. Om Kunden anser, att där är fel på levererade produkter eller manko i ordern från Larko, skal detta snarast informeras skriftligen till Larko. I annat fall räknas leveransen som accepterad i överensstämmelse med följesedel/orderspecifikation.

e. Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till Larko på telefon +45 3965 4800.

f. Föreligger fel som Larko ansvarar för, åtar sig Larko att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller om leverans, eller återbetala köpeskillingen.

g. Larko:s ansvar till följd av fel på varan är begränsad till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Larko bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t. ex. - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

h. Om Kunden själv utför eller ska reparera varan utan Larkos skriftliga accept, är Larko inte förpliktigad till att täcka utgifterna för detta.

i. Där ges 6 månaders reklamationsrätt från leverans. Efter reklamationsperioden kan Kunden inte åberopa brist. Byte eller reparation medför inte en ny 6 månaders reklamationsperiod.

j. Larkos ansvar för fel och brister är alltid begränsad till, efter Larkos val antingen åtgärda felet eller leverera på nytt inom rimlig tid.

k. Larko är utan ansvar för fel och brister som bl.a. beror på ändringar som är gjorda av Kunden, såsom felaktig användning eller montering av produkten samt bristande underhåll.

 

9.       Ångerrätt

a. Larko ger inte ångerrätt vid handel med näringsidkare.

 

10.   Returvarer

a. Larko accepterar inte returvaror utan att detta för innan är godkänt av ansvarshavande hos Larko.

b. Vissa specialprodukter kan inte returneras efter att de är beställda, då dessa bliver special producerade enl. ingiven order. Där vidtas annat avtal genom kontakt till Larko. 

 

11.   Produktansvar

a. Larko är produktansvarig enligt gällande lagstiftning, men tar inte ansvar i större utsträckning än vad som krävs enligt lag.

b. Kunden är förpliktigad till att snarast möjligt meddela Larko om eventuell produktansvars skada eller vid tillfälle av, att där är fara för, att en sådan skada kommer till att inträffa. Åtgärd kan här efter enbart ske efter Larkos skriftliga accept.

c. Larko kan inte garantera att alla produkter passar till just Kundens ändamål. Larko friskriver sig från allt ansvar vid felaktig/otillåten hantering/användning av produkterna och för eventuella skador uppkomna på person eller annat i samband med montage eller användande.

d. Larko ansvarar inte för ersättning vid eventuell försening eller brist vid varan /tjänsten. Larko från säger sig därmed allt ansvar för indirekt förlust, utebliven vinst, förlorad arbetsförtjänst,  förlust av data och/eller andra indirekta förluster och kostnader förbundna med re etablering/ uppdatering pga. brister i de varor som sålts.

 

12.   Ansvarsbegränsning

a. Larko tar ansvar i enlighet med gällande lagstiftning härom, men tar inget ansvar i vidare utsträckning än vad som lagen kräver.

 

13.    Personupplysningar

a. Larko hanterar Kundens personuppgifter konfidentiellt och hanterar de uppgifter som Kunden lämnar i enlighet med Personuppgiftslagen. När där beställs varor på hemsidan registreras de upplysningar som Kunden ger. Kundens namn, adress, e-mail mm. betraktas som konfidentiella och används endast för att tillgodose Kundens order och informerar Kunden om oförutsedda problem skulle uppstå. Larko vidareger vid inga omständigheter Kundens upplysningar till tredje part, om inte Kunden har accepterat detta.

b. Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkontot på Larko´s hemsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Om Kunden ger sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar Kunden därmed att den personen äger rätt till att lägga beställningar i Kundens namn och att Kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar. Om Kunden tror att någon obehörig person har tillgång till sina inloggningsuppgifter åligger det Kunden att omedelbart meddela Larko om detta och att byta sitt lösenord.

 

14.   Force Majeure

a. Om där uppstår en extra ordinär situation, som ligger utanför Larkos kontroll, och som efter den Danska Köplagen må anses som force majeure, upphävs Larkos förpliktelser i det tidsrum, den extra ordinära situationen varar. I en sådan extra ordinär situation kan Kunden säga upp avtalet med Larko, om situationen varar eller antas vara längre än 60 dagar, och vid tillfälle då bara med 14 dagars varsel.

 

15.   Ogiltighet

a. Skulle något av villkoren finnas ogiltig eller ogenomförbar, innebär detta inte att köp villkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så  fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

 

16.   Övrigt

a. Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att (1) användning av sådana dokument sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i någon media, (2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras, (3) bilder icke distribueras utan tillhörande text, (4) text citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle. Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från Larko därom, är förbjuden enligt tillämpad lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

 

Vägledande riktlinjer vid hantering och försändelse av magnetiska produkter.

Klicka för nedan för att se vägledningen. (PDF fil): 

 

lazyload   Safety precautions and hazard warnings